Example of Single Page Application work

Web Candy

web-candy

back

Adcetris ( brentuximab vedotin) är ett antikroppskonjugat (ADC) bestående av en monoklonal antikropp riktad mot CD-30. Antikroppen är kovalent bunden till den antimikrotubulära substansen monomethylauristatin E (MMAE). ATC-kod L01XC12, RX, EF

Adcetris® (brentuximab vedotin) har fått positive opinion i EMA för behandling av vuxna patienter med återfall av eller refraktärt CD 30+ Hodgkins lymfom (HL:
1. efter autolog stamcells transplantation (ASCT) eller
2. efter minst två tidigare terapier och när ASCT eller kombinerad kemoterapi inte är ett behandlingsalternativ.

Adcetris är indicerat för behandling av vuxna patienter med återfall av eller refraktärt systemiskt storcelligt anaplastiskt lymfom (sALCL).

Varningar och försiktighet: Adcetris (brentuximab vedotin) ska administreras under överinseende av läkare med erfarenhet av användning av läkemedel mot cancer.

Dosering: Den rekommenderade dosen är 1,8mg/kg administrerat som en intravenös infusion under 30 min var 3:e vecka.

Styrkor och förpackning:50 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Förpackning om 1 injektionsflaska.

För fullständig information om säkerhetsföreskrifter, kontraindikationer, biverkningar och dosering se www.fass.se.

Preliminär produktresumè enligt positive opinion datum: 2012. 07.19